سیاهان آمریکایی برای ضبط صدای میا خلیفه عرب در سوراخ کیرتوکس بایگانی ها قرار دارند

Views: 858
دو بزرگترین پناهنده آسیب زای نیکاس با تبار عرب برای این رکورد. قرار است میا خلیفه اطلاعات تکمیلی درباره زندگی در آمریکا ارائه دهد ، اما هیچ کس نمی خواهد زنی را از این کشور ببرد. فقط دو برادر آمریکایی با ریشه آفریقایی موافقت کردند که اجازه اقامت به کیرتوکس بایگانی یاد ماندنی را تهیه کنند.