لعنتی عکس خارجی سکسی همزمان با مشتریان سابق و فعلی

Views: 360
استیو به یک مترجم فرانسوی حرفه ای احتیاج دارد. چه کسی می تواند به Jenana Ivory ، استاد بوسه های فرانسوی کمک کند؟ یک بلوند سکسی با لباس سخت توسط یک دوست پیشنهاد شده بود و اگر این یک پیش عکس خارجی سکسی ماده بود ، مشتری مهارت های خود را بر روی پوست خود بررسی می کرد. زن یک کار عالی انجام داد ، اما این همکاری به همین جا ختم نشد زیرا مترجم به دنبال یک معامله بزرگ بود - فاک همزمان با مشتری های سابق و فعلی. آیا شوخ طبعی چنین معجزه ای را انجام می دهد ، آیا در آینده برای کمک به او باز می گردند یا او بدون انتظارات آبدار منتظر دوستان جنسی گاه به گاه خواهد بود؟