کالیا عدالت را مطابق عکس سکسی کون گنده خارجی خودش ترتیب داد

Views: 843
دوست پسر بهترین دوستش یادداشت عاشقانه ای به دیما زد ، با عطر فراوان پاشید و با اثری از رژ لب از بوسه ها آراسته شد. Walking Strength ملاقات را بعد از کار پیشنهاد داد و دلیل آن واضح بود ، اما زن تصمیم به نوشتن "مرا به همان سختی که می خواست با Kikimora خود بگذارد بساز." به قول عوضی ، بی اعتنایی به دوستی ، خیانت و استکبار وجود داشت. پس از خواندن نامه ، كلیای دوست دیما تصمیم می گیرد كه به خواست خودش عدالت را انجام عکس سکسی کون گنده خارجی دهد ، نیازی به اعتماد به آن رحمت نیست و انتقام او به هیچ وجه تحریک نمی شود زیرا مرد او اعدام خواهد شد.