او به رئیس فیلم خارجی سگسی خود عادت کرد

Views: 558
وزیر جوان ناخوشایند درست روی میز ، در کف دفتر خود با آشپز سیاه خود نشسته است. او در خدمت مهربانی خود می نشیند ، پشت وی را می چرخاند و مانند یک زن دیوانه سوار می شود ، گره خورده ای است که بر فراز رودخانه کاتی او گره خورده است. سپس رو به روی او قرار می گیرد ، و همچنان به لعاب خود ادامه می دهد ، ناگهان سوراخ را تغییر می دهد و همه فیلم خارجی سگسی راه را به توپ می گیرد.