افسر پلیس لیلا استار برای یک مرد سیاه پوست سکسی عکس خارجی شلوار جیب می خورد

Views: 407
پلیس لایت للا استار تماس می گیرد. همسایگان از سر و صدا و شورش خبر دادند ، بنابراین پلیس محل سکسی عکس خارجی را بازرسی می کند و به محلی ها هشدار می دهد. یک دختر کوتاه باعث تسلیم شدن یک مرد سیاهپوست قوی می شود. نیکا هر نیاز را برآورده می کند ، و نگهبان قانون اعتراض نمی کند وقتی دستان خود را از طریق یک الدوگ می بندد. این پلیس فکر می کند که سلاح ها در شلوارهای شهروند پنهان شده است ، اما چیز جدی دیگری وجود دارد ...