لباس آبی فیلم سکی خارجی دخالت می کند

Views: 144
این عوضی جوان با فیلم سکی خارجی لباس آبی قطع می شود ، او آن را دور می اندازد و روی عروسک پسر می نشیند